شورای اداری گرمسار با حضور وزیر نیرو شروع شد

به گزارش وبگردی طفره، نشست شورای اداری گرمسار صبح پنج شنبه در حالی با حضور وزیر نیرو در فرمانداری شهرستان شروع به کار کرد که مباحث مطروحه بیشتر مرتبط با مقوله آب، خشکسالی و طرح های انتقال آب خواهد بود.

شورای اداری گرمسار با حضور وزیر نیرو شروع شد

بازدید از سیمین دشت و تصفیه خانه آب گرمسار، بهره برداری از سد مجن، بهره برداری از پست 63.20 کیلوولت البرز و پروژه های صنعت برق استان سمنان، بهره برداری از نیروگاه خورشیدی دامغان در زمره برنامه های وزیر نیرو در سفر یک روزه به استان سمنان است.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ حوزه های ﺁﺑﺮﻳﺰ

وزیر نیرو در این نشست بابیان اینکه نظارﺕ و ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ بالادستی ها اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺭﺩی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺳﻮی اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی می گردد، گفت: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ حوزه های ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﺳﺖ همچنین اﺟﺮای طرح های نظارتی و ﻛﻨﺘﺮلی ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ بالادست ها ﻧﻘﺶ مؤثری ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ و اﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ آﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ ﺩاﺭﺩ.

اردکانیان ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﺮﻭﮊﻩ آب رسانی اﺯ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮافی ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺷﺖ به ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ خاطرنشان ﻛﺮﺩ: ﺟﻠﺴﺎﺕ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﮔﺰاﺭ و جمع بندی ﻧﻬﺎیی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ مهرماه اﻋﻼﻡ می گردد.

وی بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ زمان بندی دوساله ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ است، تأکید ﻛﺮﺩ: ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ تأخیر اﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮای بهره برداری اﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭاﻥ و مسئوﻻﻥ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ اﺳﺘﺎﻥ و ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺒﺮاﻥ ﺷﻮﺩ.

ضرورت کنترل منابع آب بالا دست

نماینده گرمسار و آردان در مجلس نیز بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ بالادست یکی اﺯ مهم ترین اولویت های ﻣﺎ ﺑﺮای تأمین ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ، اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮﺩاﺷﺖ نامتعارف ﺁﺏ اﺯ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ ﺗﻮﺳﻄ بالادستی ها ﻣﺸﻜﻼﺕ عدیده ای ﺭا ﺑﺮای ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻄ بالادستی ها ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ پایین دست ﻣﺸﻜﻼﺕ کم آبی ﺭا دوچندان می نماید، تاکید ﻛﺮﺩ: ﻗﺮاﺭﮔﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ اﺣﺪاﺙ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺮاﺭﮔﺎﻩ ﺑﻴﺶ اﺯ 60 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺁﻥ اﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ 10.12 و ﻳﺎ ﻣﺎﺯاﺩ اﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺏ منطقه ای برنامه ریزی گردیده اﺳﺖ.

ﻭی اﻓﺰﻭﺩ: ﭘﺮﻭﮊﻩ بی او تی ﺳﺎﻝ 94 ﺑﺎ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ 18 ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻠﻨﮓ ﺯنی ﺷﺪ، تأکید ﻛﺮﺩ:ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ تکمیل نگردیده و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﺪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻭﺯاﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ.

عضو خانه ملت بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻣﺎﻧﻊ اصلی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ اﺯ ﺳﻮی بالادستی ها ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

30 درصد پیشرفت فیزیکی برای طرح سیمین دشت

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﺏ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﻱ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ نیز سومین سخنران این نشست اداری بود که درباره پروژه های گرمسار، ﮔﻔﺖ: ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺁﺑﺮﺳﺎنی اﺯ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ موسوم به بی او تی که از سال 93 شروع گردیده، 30 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰیکی ﺩارد.

ایرج حیدریان ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺁبی ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ، اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 21.6 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮﺩ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺁبی ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ، اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 21.6 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮﺩ.

وزیر نیرو برای بازدید از طرح های آبرسانی استان سمنان وارد این استان گردیده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "شورای اداری گرمسار با حضور وزیر نیرو شروع شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شورای اداری گرمسار با حضور وزیر نیرو شروع شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید